Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku biurowo - usługowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku hotelowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku mieszkaniowo - usługowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku istniejącego mieszkaniowego na budynek mieszkaniowo - usługowy z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 397/15, 397/22, 397/24, 397/26 i 551/12 obr. 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie".

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.167.2018.AD

Kraków, dnia 05.03.2019r

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 05.03.2019r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.167.2018.AD

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku biurowo - usługowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku hotelowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku mieszkaniowo - usługowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku istniejącego mieszkaniowego na budynek mieszkaniowo - usługowy z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 397/15, 397/22, 397/24, 397/26 i 551/12 obr. 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie".

 

Decyzja ta została wydana na wniosek spółki: F.R.B. INTER-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Rozrywka 24/55, 31-419 Kraków.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05 marca 2019r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-03-05
Data publikacji:
2019-03-05
Data aktualizacji:
2019-03-05