Dokument archiwalny
obwieszczenie ds.AU-02-3.6730.2.1168.2018.MPI

OBWIESZCZENIE O PRZESŁANIU PROJEKTU DECYZJI WZ  DO UZGODNIENIA DO MINISTRA ŚRODOWISKA I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                             Kraków, dnia 21.02.2019 r.

AU- 02-6.6730.2.1168.2018.MPI                   

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn: budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na działkach nr 92/11 i 92/12 obręb 55 Podgórze wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach nr 92/15, 92/10, 92/16, 99/1, 94/1, 93/3, 93/4, 370/1 obręb 55 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w  Krakowie.

 

tut. organ wystąpił do Ministra Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego  o wydanie postanowienia w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotowym wnioskiem, zgodnie z kompetencjami;

zgromadzony został kompletny materiał dowodowy w sprawie.

 

 

 

Zgodnie z art. 10 K.p.a. zawiadamia się, iż z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z kompletnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 28.02.2019 r.

 

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21.02.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA PILCH
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data aktualizacji:
2019-02-21