Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.2245.2018.AŹR

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji mechanicznej, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu (parkingami naziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy kolidującej z planowaną inwestycją oraz przebudową odcinka sieci gazowej na działce nr 101/2 i 85/2 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ułanów w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                      Kraków, dnia 20.02.2019 r.

AU-01-1.6740.1.2245.2018.AŹR

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałem zebranym w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji mechanicznej, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu (parkingami naziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy kolidującej z planowaną inwestycją oraz przebudową odcinka sieci gazowej na działce nr 101/2 i 85/2 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ułanów w Krakowie”.

 

Z treścią niniejszego zawiadomienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 20.02.2019 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2019-02-20
Data publikacji:
2019-02-20
Data aktualizacji:
2019-02-20