Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podłużnej w Krakowie na działkach nr 344 obr.48 Krowodrza, 192/1, 7/3, 7/6, 193/3, 194/3, 194/4, 39/3, 40/3, 39/6, 51/5, 51/4, 192/3, 54/4, 54/9, 54/19, 54/48, 54/20, 54/21, 54/32, 54/33, 54/22, 54/23, 54/34, 54/24, 54/25, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29, 54/30, 54/31, 54/35, 54/36, 54/37, 54/38, 54/39, 54/40, 54/41, 54/42, 54/43, 54/44, 54/45, 54/46, 54/47, 54/8, 51/60, 51/59, 51/43, 51/42, 51/41, 51/40, 51/39, 51/38, 51/37, 51/36, 51/35, 51/34, 51/33, 51/31, 51/30, 51/58, 51/57, 51/26, 51/25, 51/24, 51/23, 51/22, 51/21, 51/20, 51/19, 51/18, 51/17, 51/16, 51/15, 56/1, 195/2 obr.7 Krowodrza, 367, 366, 341, 343, 365/1, 92, 116/1, 109/1, 112, 109/7, 110, 352/4 obr.51 Krowodrza”

AU-02-1.6733.454.2018.WKA Kraków, dnia 14.02.2019r.

 

OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż

 

w dniu 12.02.2019 r. został zmieniony wniosek

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podłużnej w Krakowie na działkach nr 344 obr.48 Krowodrza, 192/1, 7/3, 7/6, 193/3, 194/3, 194/4, 39/3, 40/3, 39/6, 51/5, 51/4, 192/3, 54/4, 54/9, 54/19, 54/48, 54/20, 54/21, 54/32, 54/33, 54/22, 54/23, 54/34, 54/24, 54/25, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29, 54/30, 54/31, 54/35, 54/36, 54/37, 54/38, 54/39, 54/40, 54/41, 54/42, 54/43, 54/44, 54/45, 54/46, 54/47, 54/8, 51/60, 51/59, 51/43, 51/42, 51/41, 51/40, 51/39, 51/38, 51/37, 51/36, 51/35, 51/34, 51/33, 51/31, 51/30, 51/58, 51/57, 51/26, 51/25, 51/24, 51/23, 51/22, 51/21, 51/20, 51/19, 51/18, 51/17, 51/16, 51/15, 56/1, 195/2 obr.7 Krowodrza, 367, 366, 341, 343, 365/1, 92, 116/1, 109/1, 112, 109/7, 110, 352/4 obr.51 Krowodrza”

 

 

w zakresie wyłączenia z wniosku fragmentu działki nr 54/48 obr.7 Krowodrza.

 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 Punktu Obsługi Mieszkańców.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 – 15.00

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm. - wyciąg):

Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-02-14
Data publikacji:
2019-02-14
Data aktualizacji:
2019-02-14