Dokument archiwalny
Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (lokali/budynków) przystosowanych do prowadzenia placówki świadczącej opiekę nad dziećmi do lat 3 tj. żłobka

Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (lokali/budynków) przystosowanych do prowadzenia placówki świadczącej opiekę nad dziećmi do lat 3 tj. żłobka.

 

Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ww. ustawy nie stosuje się.

 

Przedmiot zamówienia.

1. Nabycie prawa własności lokalu/lokali wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

2. Nabycie prawa własności nieruchomości budynkowej (całość/część) wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

3. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Preferowane są następujące dzielnice miasta Krakowa: VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, X Swoszowice, XIII Podgórze, XIV Czyżyny oraz XVII Wzgórza Krzesławickie.

4. Zamawiający zainteresowany jest lokalami/budynkami o powierzchni użytkowej ok. 200m2 - 300m2, które zostaną dostosowane przez oferenta do prowadzenia żłobka, w terminie najpóźniej do dnia 30.11.2019 roku. Preferowane będą lokale dla co najmniej 50 dzieci, których czas pobytu w żłobku przekracza 5 godzin dziennie. Lokal/budynek powinien znajdować się na parterze/być parterowy i posiadać co najmniej dwa odrębne wejścia (ewentualnie parter i piętro z dwoma klatkami schodowymi). Zamówienie nie obejmuje zakupu wyposażenia żłobka w meble, sprzęt AGD i zabawki.

 

Lokal/budek musi spełniać obowiązujące wymagania określone:

1) art. 24 i 25 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

3) innymi właściwymi przepisami, a w szczególności z zakresu prawa budowlanego;

4) niniejszym ogłoszeniem oraz załącznikami do niego.

 

Oferent przedstawia lokal/budynek oraz wstępną koncepcję jego dostosowania do prowadzenia żłobka. Koncepcja zawiera w szczególności: podział lokalu/budynku oraz jego wykończenie. Szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących oferty oraz wymaganiach dotyczących lokali/budynków znajdują się odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia.

 

Oferowany lokal/budynek winien być dostosowany do potrzeb prowadzenia żłobka i przekazany zamawiającemu najpóźniej w terminie do dnia 30.11.2019 roku (preferowany przez zamawiającego jest możliwie najkrótszy termin). Proponowany termin oferent wskazuje w ofercie. Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do rokowań. Wybór oferty/ofert nastąpi po przeprowadzeniu rokowań. W trakcie rokowań koncepcja dostosowania lokalu/budynku wraz z jego wykończeniem może ulec zmianie.

W takim przypadku zamawiający dopuszcza zmianę ceny.

 

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej/przyrzeczonej, oferent zobowiązany będzie do przedłożenia koncepcji wykazującej, że w proponowanym lokalu/budynku można zrealizować żłobek, zawierającej w szczególności stosowne opinie, w tym rzeczoznawcy ppoż. oraz inspektora sanitarnego.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, pokój 213 w terminie do dnia 7 marca 2019 roku, godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące składania ofert zawarte są w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wymagania dotyczące lokali/budynków przeznaczonych za żłobek zawarte są w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczone zostaje na stronie: www.bip.krakow.pl Ogłoszenie wraz z załącznikami można otrzymać w ww. siedzibie zamawiającego pokój nr: 209 i 215 lub może być przesłane na wskazany adres e-mail.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 12/616-94-87; 12/616-92-84 lub w ww. siedzibie zamawiającego, pokój nr: 209 i 215.

 

Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Gminy Miejskiej Kraków do zakupu nieruchomości. Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość podjęcia rokowań tylko z wybranymi oferentami oraz nie wybrania żadnej oferty, wybrania jednej lub więcej ofert.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja

Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące lokali/budynków przeznaczonych na żłobek

Załącznik nr 3 - Ogólne warunki umowy

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2019-02-07
Data publikacji:
2019-02-07
Data aktualizacji:
2019-02-07