Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rejonie ulicy Bugaj-Traczy.

WS-04.6220.4.2018.AD                                                                                                 Kraków, dnia 31 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE 

I. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

W dniu 10.01.2018 r. na wniosek spółki: ROL-MIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, Prezydent Miasta Krakowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową bez względu na powierzchnię obszaru górniczego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego, na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne oraz przerobu kopalin w instalacji, realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Eksploatacja części złoża piasków i żwirów "Przewóz" zlokalizowanej na terenie Miasta Kraków w rejonie ulicy Bugaj-Traczy" na działkach nr 201, 202, 203 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 548, 549, 550, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 558, 574, 591 w obrębie 108 Podgórze.

 

W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502, (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30) gdzie pozostaje ona do wglądu.

 

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można na piśmie przekazując stosowne dokumenty na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania.

 

Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

II. Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) oraz 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ zawiadamia się strony, że tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.

 

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31 stycznia 2019 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Data aktualizacji:
2019-01-31