Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. AU-01-1.6740.1.2406.2018.JWI

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczna, teletechniczna, piorunochronna, wod.-kan, C.O., C.W.U., wymiennikownia, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i oddymiającej), oraz zagospodarowaniem terenu, naziemnymi miejscami postojowymi, układem dróg wewnętrznych, infrastrukturą techniczną (zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wody opadowej, elektryczna nN) wraz z likwidacją nieczynnych pozostałości uzbrojenia terenu (instalacje zewnętrzne: elektryczna nN, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, gazowa) na działkach 72/2, 72/5, 72/6 obr. 3 j. ew. Krowodrza przy ul. Głowackiego 12 w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                           Kraków, 15 stycznia 2019 r.

AU-01-1.6740.1.2406.2018.JWI

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak nr 74/6740.1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. znak AU-01-1.6740.1.2406.2018.JWI dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczna, teletechniczna, piorunochronna, wod.-kan, C.O., C.W.U., wymiennikownia, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i oddymiającej), oraz zagospodarowaniem terenu, naziemnymi miejscami postojowymi, układem dróg wewnętrznych, infrastrukturą techniczną (zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wody opadowej, elektryczna nN) wraz z likwidacją nieczynnych pozostałości uzbrojenia terenu (instalacje zewnętrzne: elektryczna nN, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, gazowa) na działkach 72/2, 72/5, 72/6 obr. 3 j. ew. Krowodrza przy ul. Głowackiego 12 w Krakowie”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.), tj. po upływie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15 stycznia 2019 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2019-01-15
Data publikacji:
2019-01-15
Data aktualizacji:
2019-01-15