Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.694.2018.AFR

Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.694.2018.AFR dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (dwulokalowe) na działkach nr 239/2, 239/3, 239/5 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 693/15, 239/2, 239/3, 239/5 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 03.01.2019 r.

AU-02-5.6730.2.694.2018.AFR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (dwulokalowe) na działkach nr 239/2, 239/3, 239/5 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 693/15, 239/2, 239/3, 239/5 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie”

 

tut. organ (Prezydent Miasta Krakowa) zawiadamia strony postępowania na podstawie art. 10 §1 k.p.a. iż mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, pokój nr 1 lub 2 Punktu Obsługi Mieszkańców w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego pisma od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 15.00.

 

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

prawny lub obowiązek”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 03.01.2019 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ FRANKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-01-03
Data publikacji:
2019-01-03
Data aktualizacji:
2019-01-03