Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Budowa budynku biurowo usługowego z garażem podziemnym otwartym oraz garażem nadziemnym otwartym, parkingami naziemnymi, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 9/13, 9/5 wraz z zjazdem z drogi publicznej na działce nr 9/14, wszystkie obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy Al. Pokoju w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.59.2018.JJ

Kraków, dnia 21.12.2018r.

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 21.12.2018r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.59.2018.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa garażu podziemnego, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa budynku biurowo usługowego z garażem podziemnym otwartym oraz garażem nadziemnym otwartym, parkingami naziemnymi, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 9/13, 9/5 wraz z zjazdem z drogi publicznej na działce nr 9/14, wszystkie obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy Al. Pokoju w Krakowie”.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek: spółki ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21 grudnia 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-12-21
Data publikacji:
2018-12-21
Data aktualizacji:
2018-12-21