Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.797.2018.EDA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z dojściem, dojazdem, z instalacjami wewnętrznymi na działce nr 228/6 obr.33 Podgórze, budowa zjazdu z działki nr 228/15, 231/2 obr. 33 Podgórze, w rejonie ul. Ruczaj i ul. Krokusowej w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                   Kraków, dnia 20.12.2018r.

 

AU-02-6.6730.2.797.2018.EDA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 20.12.2018r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.797.2018.EDA o zawieszeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z dojściem, dojazdem, z instalacjami wewnętrznymi na działce nr 228/6 obr.33 Podgórze, budowa zjazdu z działki nr 228/15, 231/2 obr. 33 Podgórze, w rejonie ul. Ruczaj i ul. Krokusowej w Krakowie.

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków/Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego zażalenie tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 20.12.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ
Data wytworzenia:
2018-12-20
Data publikacji:
2018-12-20
Data aktualizacji:
2018-12-20