Dokument archiwalny
termin przetargu: 14.02.2019 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

nieruchomości przy ul. Olszeckiej nr 41, przy ul. Grochowej nr 36, lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Szerokiej nr 33

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

 

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000,00 zł brutto, w tym:

 

cena zabudowanych dz. nr 654/4, 810 i 654/6, których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT wynosi: 3 350 000,00 zł (tj. 55,83% ceny wywoławczej),

cena niezabudowanych dz. nr: 668/1, 665, 667/1, 667/2, 669/2, 666, 668/2, 670/2 wynosi: 2 650 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT (tj. 44,17% ceny wywoławczej)

 

wadium wynosi: 600 000,00 zł

 

Proporcje w cenie wywoławczej odnośnie części opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z tego podatku zostaną zachowane w cenie ustalonej w wyniku przetargu.

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Sudół Dominikański”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy usługowej przeznaczonej pod obiekty usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem U.1. Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Nieruchomości znajdują się w terenach zalewowych wód powodziowych Q1 %, z prawdopodobieństwem wystąpienia wód powodziowych 1 %, tj. raz na sto lat. Nie są wpisane do rejestru zabytków, nie są też ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Położone są także poza układami urbanistycznymi objętymi ochroną konserwatorską.

Nieruchomości zabudowane są budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, położonym na dz. nr 810, wybudowanym w 1930 r., w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,82 m2 oraz pomieszczenie komunikacyjne, tj. sień. Budynek ogrzewany jest piecami węglowymi. Budynek jest w złym stanie technicznym. Obecnie stanowi pustostan i ze względu na wysoki stopień zużycia technicznego wymaga generalnego remontu lub rozbiórki. Na dz. nr 810 posadowiony jest także drewniany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 13 m2, przylegający jedną ścianą do budynku mieszkalnego. Na dz. nr 654/4 zlokalizowany jest budynek gospodarczy o powierzchni 215 m2, który ze względu na zły stan techniczny jest wyłączony z eksploatacji.

W zachodniej części dz. 654/6 znajdują się betonowe płyty i dwa słupy, stanowiące pozostałość po bramie wjazdowej. Bramy wejściowe wymagają konserwacji. Na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik bezodpływowy- szambo. Na nieruchomości występuje gęste zadrzewienie. Teren ten w przypadku realizacji inwestycji może podlegać ograniczeniom związanym z ochroną zieleni wysokiej, ochroną siedlisk i ostoi chronionych gatunków zwierząt. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Obszar przedmiotowych nieruchomości na chwilę obecną obsługiwany jest z dwóch stron poprzez jeden istniejący zjazd z ul. Olszeckiej oraz dwa nowo urządzone zjazdy z drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 673/3 obr. 22 Śródmieście, która łączy się z drogą wewnętrzną ul. Promienistych, a dalej z ul. Lublańską (odcinek Lublańskiej pomiędzy Rondem Barei a Rondem Polsadu). Opisany układ drogowy został zrealizowany na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 673/7, 673/3, 881 obr. 22 Śródmieście zgodnie z umową nr 502/ZIKiT/2016 z dnia 10.05.2016r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.09.2016r. zawartą z firmą Astris Sp. z o.o. o realizację/współrealizację inwestycji drogowej w związku z inwestycją niedrogową. Zgodnie z zapisami ww. umowy inwestor został zobowiązany nieodpłatnie przenieść na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawo własności nieruchomości niezbędnych do zrealizowania inwestycji drogowej, po ich uprzednim geodezyjnym wydzieleniu, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń. Pomimo zrealizowania układu drogowego zgodnie z ww. umową na chwilę obecną działka 673/7 obr. 22 Śródmieście, przez którą odbywa się bezpośredni przejazd do ul. Lublańskiej, nie została do chwili obecnej przekazana na własność Gminie.

Jednocześnie informujemy, iż warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej dla ewentualnego zamierzenia inwestycyjnego, które zostanie zrealizowane na przedmiotowych działkach, w przypadku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, określone zostaną na etapie wydawania przez tut. Zarząd uzgodnienia zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej w zakresie włączenia do drogi, zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068) dla ściśle określonego zamierzenia inwestycyjnego planowanego na ww. działkach. Ponadto, ulica Olszecka oraz fragment ul. Kaczary (oraz skrzyżowanie tych dróg) wymaga przebudowy / rozbudowy. W związku z brakiem w aktualnym Budżecie Miasta Krakowa oraz w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej inwestycji polegającej na przebudowie/rozbudowie ulic Kaczary i Olszeckiej, realizacja inwestycji drogowej może być wykonana przez przyszłego Inwestora działającego jako inwestor zastępczy ZDMK we własnym zakresie i na własny koszt. Szczegółowe zobowiązania w zakresie przebudowy/rozbudowy ulic Kaczary i Olszeckiej zostaną uregulowane umową zawartą przez Inwestora z Zarządcą Drogi w oparciu o procedurę ZDMK-64. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 27 września 2018 r.

 

mapa ewidencyjna

 

rysunek planu zagospodarowania

 

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0584 ha, składającej się z niezabudowanych działek nr 196/6 o powierzchni 0,0247 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5 i nr 196/9 o powierzchni 0,0014 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00053879/3 oraz działki ewidencyjnej nr 195 o powierzchni 0,0323 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonych w obrębie P-28, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Grochowej Nr 36.

 

cena wywoławcza wynosi: 625 000,00 zł brutto, w tym:

 

 475 500,00 zł cena zabudowanej nieruchomości ozn. nr dz. 195 zwolniona z podatku VAT, ( tj. 76,08% ceny wywoławczej)

 149 500,00 zł cena niezabudowanych dz. nr 196/6 i 196/9 wraz z podatkiem VAT w stawce 23 % ( tj. 23,92 % ceny wywoławczej)

 

wadium wynosi: 63 000,00 zł

 

Proporcje w cenie wywoławczej odnośnie części opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z tego podatku zostaną zachowane w cenie ustalonej w wyniku przetargu.

 

Obszar w skład, którego wchodzą nieruchomości nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowe nieruchomości znajdują się w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 30, w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomości znajdują się na terenach, dla których uchwałą Nr LII/961/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry". Na wniosek Gminy Miejskiej w dniu 31.10.2013 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/2699/2013 o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z którą nieruchomości mogą zostać zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym garażem. Decyzja jest ostateczna. Można się z nią zapoznać w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29, pok. 413.

Zgodnie z opinią Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków nr KZ-02.4120.25.2018.MB z dnia 25.04.2018 r. nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków, nie są też ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Położone są poza układami urbanistycznymi objętymi ochroną konserwatorską oraz poza strefą nadzoru archeologicznego. Działki nr 196/6 i 196/9 są niezabudowane. Działka nr 195 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjnym ze strychem, w całości podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 182 m2 w którym, znajduje się jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 79,70 m2, pomieszczenia przynależne piwnice o powierzchni użytkowej 40,96 m2 oraz strych o powierzchni użytkowej 61,34 m 2. Budynek jest pustostanem i wymaga przeprowadzenia remontu. Został wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i działowe – murowane (cegła), stropy drewniane belkowe, schody jednobiegowe żelbetowe. Dach jest czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką falistą z opierzeniem blaszanym przy kominach i rynnach pod gzymsami. Kanalizację deszczową budynku stanowią rury spustowe ocynkowane o średnicy DN 150 mm – zewnętrzne. Elewacja budynku jest tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Podłogi i posadzki zróżnicowane: parkiety i terakota. Komunikację pionową w budynku zapewnia wewnętrzna klatka schodowa. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania (obecnie grzejniki i piec gazowy są zdemontowane). Działki nr 195, 196/6, 196/9 obr. P-28 jedn. ewid. Podgórze pozostają ogrodzone ogrodzeniem z siatki metalowej łącznie z częścią działki drogowej nr 281/2 obr. P-28 jedn. ewid. Podgórze stanowiącej pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej ul. Grochowej pozostającej w zarządzie ZIKiT ( obecnie ZDMK). W związku z powyższym wymaga ono od strony ul. Grochowej przesunięcia tak, aby jego przebieg był zgodny z granicą nieruchomości. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od drogi publicznej ul. Grochowej, poprzez projektowany zjazd, który należy uzgodnić z Zarządem Dróg Miasta Krakowa. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna.

 

W dziale III księgi wieczystej KR1P/00193111/5 ujawnione jest obciążenie odpłatną służebnością przesyłu, przebiegającą pasem szerokości 1 metr i długości 5,5 metra z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącego przyłącza gazowego, oraz konserwację, naprawę, wymianę i przebudowę w granicach wskazanych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, stanowiącej załącznik graficzny do aktu ustanowienia służebności przesyłu Rep A nr 2418/2009 z dnia 30.03.2009 r. oraz zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń - na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

 

Osoby zainteresowane nabyciem budynku mogą go oglądać w dniach 11 stycznia i 6 lutego 2019 r. w godz. 14.00-14.30.

 

mapa ewidencyjna

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 67,22 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szerokiej Nr 33 wraz z udziałem wynoszącym 196/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 33/4 o powierzchni 0,0321 ha, położona w obrębie S-12 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00186216/9.

 

cena wywoławcza wynosi: 480 000,00 zł

wadium wynosi: 48 000,00 zł

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej zwolniona jest z podatku VAT.

 

Kamienica przy ul. Szerokiej 33 położona jest w zwartej zabudowie wielomieszkaniowej, wybudowana została w technologii tradycyjnej, murowana z cegły w 1773 r. jest to budynek dwupiętrowy, podpiwniczony, składający się z części frontowej i oficyny. Nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

Lokal Nr 8 położony jest na pierwszym piętrze tj. drugiej kondygnacji budynku oficyny. Klatka schodowa jest drewniana, ściany wykazują uszkodzenia tynku, na poziomie pierwszego piętra i strychu na ścianach widoczne jest zawilgocenie i zagrzybienie. Lokal Nr 8 składa się z trzech pokoi o powierzchniach 17,18 m2, 18,41 m2 i 16,63m2, ciemnej kuchni o powierzchni 5,91 m2, ciemnej łazienki o powierzchni 2,63 m2, 2 pomieszczeń wc o powierzchniach 0,88 m2 i 0,70 m2 oraz przedpokoju o powierzchni 4,88 m2. Lokal powstał z tzw. pojedynki obejmującej pokój o powierzchni 17,18 m2 i lokalu Nr 8, wobec czego wejście do jednego z pokoi jest niezależne, samodzielne z klatki schodowej. W pomieszczeniu tym ściany wykazują pęknięcia tynków, zabrudzenia, zawilgocenie oraz zagrzybienie. Tynk na suficie uległ uszkodzeniu, odkryte zostały stalowe elementy konstrukcji stropu nad pomieszczeniem. Na podłodze pod wykładziną pcv są płyty z dykty. W pokoju jest jedno okno, pcv, dwuskrzydłowe, w pomieszczeniu zachował się piec kaflowy – kuchenny, który uległ uszkodzeniu przez spadający z sufitu tynk. Do pomieszczenia doprowadzona była instalacja wodno – kanalizacyjna. W pozostałych pomieszczeniach lokalu na suficie widoczne jest zagrzybienie. Lokal jest położony bezpośrednio pod niezagospodarowanym strychem i nieszczelnym dachem oficyny. Ściany pomieszczeń malowane są farbą emulsyjną i okładane tapetą, w łazience częściowo wyłożone terakotą, na sufitach położone są styropianowe kasetony. Na podłogach w jednym pokoju i przedpokoju są położone panele, w drugim pokoju deski, w kuchni wykładzina pcv, w wc i łazience płytki ceramiczne. Stolarka drzwi jest wtórna, drzwi płytowe z przeszkleniami, jednoskrzydłowe. Okna są wtórne, pcv z plastikowymi klamkami, dwuskrzydłowe z nadświetlem. W łazience i wc zachowały się elementy armatury. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną, domofon, brak jest ogrzewania. Lokal wymaga przeprowadzenia odgrzybienia i remontu.

Budynek przy ul. Szerokiej 33 w Krakowie nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże znajduje się w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych.

Leży w obrębie układu urbanistycznego dawnego miasta Kazimierza ze Stradomiem wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-12 decyzją z dnia 23 lutego 1934 roku oraz na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO i na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta” zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 roku (M.P. Nr 50, poz. 418).

Za najcenniejszą wartość zabytku uznaje się jego autentyzm, czyli stopień zachowania oryginalnej substancji obiektu. Ze względów konserwatorskich należy zatem dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych i architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Przedmiotowy lokal zachował, podlegające ochronie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia z czasów powstania kamienicy. Tak wiec w celu zachowania wartości zabytkowych zastrzega się konieczność wykonania następujących działań:

 

  •  dopuszcza się wymianę istniejących drzwi wejściowych do lokalu. Obecna stolarka jest bezstylowa i wymaga      wymiany na stolarkę płycinową, drewnianą, która detalem, kształtem i charakterem będzie nawiązywać do stolarki historycznej. Tak więc należy zaprojektować drzwi płycinowe, drewniane z ozdobną opaską. Wyklucza się zastosowanie drzwi systemowych, dot. to również stolarki wewnętrznej,
  •  przed przystąpieniem do remontu mieszkania należy wykonać badania na obecność warstw malarskich na ścianach i sufitach,
  •  dopuszcza się wymianę stolarki skrzynkowej na nową z powtórzeniem kształtu, konstrukcji i materiału, czyli na okna skrzynkowe, drewniane wraz z przełożeniem oryginalnych okuć,
  •  w przypadku wymiany istniejących okien pcv, należy je wymienić na okna powtarzające kształt okien historycznych z powtórzeniem detalu i materiału- drewno,
  •  należy zachować historyczną wysokość pomieszczeń, tak więc wyklucza się wprowadzenie sufitów podwieszanych w głównych pomieszczeniach mieszkania,
  •  dopuszcza się podział lokalu nr 8 jedynie na dwie niezależne jednostki mieszkalne,
  •  przy remoncie lokalu należy zastosować materiały przeznaczone do obiektów zabytkowych (wyklucza się zastosowanie gładzi gipsowych),

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt liii ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r poz. 1446 z późn. zm.), pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Budynek przy ul. Szerokiej 33 w Krakowie nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże z uwagi na jego położenie w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków i na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta” - uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga zakres powodujący zmiany elewacji, dachu, gabarytu obiektu, to jest elementów mających wpływ na wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny (na przykład konserwacja lub ewentualna wymiana stolarki okiennej). Działania dotyczące wnętrz obiektu dla obiektu niewpisanego do rejestru, objętego ewidencją konserwatorską, nie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, natomiast zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 290) wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Lokal wolny jest od obciążeń.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 10 stycznia i 1 lutego 2019 r. w godz. 14.00-14.30.

 

rzut lokalu

 

 

Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Kasprowicza 29, w dniu 14 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

poz. 1 – godz. 9.00 poz. 2 – godz. 10.00 poz. 3 – godz. 11.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 lutego 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu winna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-98-08 w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2018-12-14
Data publikacji:
2018-12-14
Data aktualizacji:
2018-12-14