Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji:

- znak WS-05.6131.1.285.2018.AS1 zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew (2 szt. jodły: nr 1 o obw. pnia 90 cm, nr 2 o obw. pnia 57 cm, 1 szt. świerka pospolitego nr 3 o obw. pnia 73 cm) z terenu ul. Rydygiera 19 kl. IV i VI dz. nr 35/16 obr. 58 Podgórze,

- znak WS-05.6131.1.285.2018.AS2 niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (1 szt. sosny czarnej nr 4 o obw. pnia 60 cm) z terenu ul. Rydygiera 19 kl. IV i VI dz. nr 35/16 obr. 58 Podgórze.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.285.2018.AS

Kraków, 11.12.2018r.

OBWIESZCZENIE

 

dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 11-06-2018r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Rżąka”, ul. Rydygiera 9/20, 30-695 Kraków postepowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. Rydygiera 19 kl. IV i VI dz. nr 35/16 obr. 58 Podgórze

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 30-11-2018r.:

- znak WS-05.6131.1.285.2018.AS1 zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew (2 szt. jodły: nr 1 o obw. pnia 90 cm, nr 2 o obw. pnia 57 cm, 1 szt. świerka pospolitego nr 3 o obw. pnia 73 cm) z terenu ul. Rydygiera 19 kl. IV i VI dz. nr 35/16 obr. 58 Podgórze,

- znak WS-05.6131.1.285.2018.AS2 niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (1 szt. sosny czarnej nr 4 o obw. pnia 60 cm) z terenu ul. Rydygiera 19 kl. IV i VI dz. nr 35/16 obr. 58 Podgórze.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 427 (poniedziałek- piątek: 7.40 – 15.30).

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 13 grudnia 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-12-13
Data publikacji:
2018-12-13
Data aktualizacji:
2018-12-13