Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji

Realizując postanowienia art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) w związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą pppft, organ nadzorujący, działając w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, przekazuje następujące informacje.

 

I. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy pppft.

 

II. W związku z powyższym wymienione jednostki zobowiązane są do realizowania następujących obowiązków wynikających z ustawy pppft:

 

1.Wdrożyć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy pppft).

2.Wyznaczyć spośród kadry kierowniczej wyższego szczebla osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie pppft. Poprzez kadrę kierowniczą wyższego szczebla należy rozumieć: członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko.

3.Wyznaczyć osobę spośród członków zarządu odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie pppft.

4.Wyznaczyć pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy pppft

 

1) Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( art. 74 ust. ustawy pppft),

2) Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,

3) Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym,

4) Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

5.Przedstawić wszystkim pracownikom/współpracownikom procedurę do zapoznania się oraz uzyskać oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą.

6.Zapewnić każdemu pracownikowi/współpracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udział w szkoleniu dotyczącym realizacji tych obowiązków.

7.Dokonać, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (tj. do dnia 13 stycznia 2020 roku) pierwszej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 193 ustawy pppft. Następnie ww. oceny ryzyka, instytucja obowiązana dokonuje nie rzadziej niż co 2 lata.

 

Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ocenę tą aktualizuje się w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka (np.: dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw).

 

Ocenę ryzyka należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Oceny ryzyka należy dokonać w uwzględnianiu postanowień ustawy pppft.

 

8.Stosować środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy pppft w przypadkach, o których mowa art. 35 ustawy pppft oraz udokumentować ich stosowanie.

9.Przechowywać dokumentację związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.

10.W przypadku gdy Instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy pppft:

 

1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych;

2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;

3) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;

4) rozwiązuje stosunki gospodarcze.

 

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają obowiązków nałożonych przez wskazaną powyżej ustawę podlegają karom administracyjnym (art. 147-150 ustawy pppft ).

 

Realizując postanowienia art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) i wykonując obowiązek nałożony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) organ nadzorujący zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy).

 

 

W przypadku Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszeń, posiadających osobowość prawną informację należy przekazać na adres:

 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków,

e-mail: sp.umk@um.krakow.pl

 

Gdy instytucją obowiązaną jest stowarzyszenie posiadające osobowość prawną albo fundacja, informację należy przekazać na adres:

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24,30-703 Kraków, 

e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

 

Linki do przydatnych komunikatów GIIF:

 

  1. https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/wytyczne-generalnego-inspektora-informacji-finansowej-w-sprawie-identyfikacji-klienta-instytucji-obowiazanej-i-weryfikacji-jego-tozsamosci-w-sytuacji-braku-jego-fizycznej-obecnosci?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fgiif%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8KnM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_8KnM_

  2. https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/aktualnosci/-/asset_publisher/SVp7/content/komunikat-dotyczacy-obowiazku-szkoleniowego-z-przepisow-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fgiif%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SVp7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_SVp7_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_SVp7_keywords%3D%26_101_INSTANCE_SVp7_delta%3D5%26_101_INSTANCE_SVp7_cur%3D3%26_101_INSTANCE_SVp7_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_SVp7_ 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GABRIELA KRAWCZYK
Data wytworzenia:
2018-12-06
Data publikacji:
2018-12-06
Data aktualizacji:
2020-01-09