Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.405.2018.JWI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi oraz garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu w tym mała architektura, pom. śmietnika, droga dojazdowa do garażu, naziemne miejsca postojowe - budynek B4, działki nr: 44/104, 44/101, 316/24, 316/25 oraz część działki 316/6 obr. 45 j. ewid. Krowodrza, przy ulicy Racławickiej w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                    Kraków, dnia 4 grudnia 2018 r.

AU-01-1.6740.1.405.2018.JWI

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak Nr 2255/6740.1/2018 z dnia 3 grudnia znak AU-01-1.6740.1.405.2018.JWI dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi oraz garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu w tym mała architektura, pom. śmietnika, droga dojazdowa do garażu, naziemne miejsca postojowe - budynek B4, działki nr: 44/104, 44/101, 316/24, 316/25 oraz część działki 316/6 obr. 45 j. ewid. Krowodrza, przy ulicy Racławickiej w Krakowie”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 4 grudnia 2018 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data aktualizacji:
2018-12-04