Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.307.2018.EUL

„Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego (stodoły) w obrysie istniejącego rzutu ścian zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z funkcji gospodarczej na mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 429, 431/1, 431/3, 432 obr. 34 Krowodrza przy ul. Ojcowskiej w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA     Kraków, dnia 04.12.2018 r.

AU-02-4.6730.2.307.2018.EUL

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego (stodoły) w obrysie istniejącego rzutu ścian zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z funkcji gospodarczej na mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 429, 431/1, 431/3, 432 obr. 34 Krowodrza przy ul. Ojcowskiej w Krakowie”,

- tut. organ wystąpił do Ministra Środowiska, Marszałka Województwa Małopolskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o wydanie postanowienia w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotowym wnioskiem, zgodnie z kompetencjami;

- zgromadzony został kompletny materiał dowodowy w sprawie.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.12.2018 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ULMAN
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data aktualizacji:
2018-12-04