Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU- 02-6.6730.2.275.2018.JRM

„Budowa czterech budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostojących z garażami wbudowanymi oraz budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z podjazdami do budynków na działce nr 8/7 obr. 42 Podgórze przy ul. Babińskiego w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                  Kraków, dnia 14.11.2018r.

AU- 02-6.6730.2.275.2018.JRM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa czterech budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostojących z garażami wbudowanymi oraz budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z podjazdami do budynków na działce nr 8/7 obr. 42 Podgórze przy ul. Babińskiego w Krakowie”

 

 

• tut. organ wystąpił do Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie postanowienia w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotowym wnioskiem, zgodnie z kompetencjami;

• zgromadzony został kompletny materiał dowodowy w sprawie.

 

 

 

Zgodnie z art. 10 K.p.a. zawiadamia się, iż z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z kompletnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 5.12.2018 r.

 

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

prawny lub obowiązek”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14.11.2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA RODRIGUES MACHADO
Data wytworzenia:
2018-11-14
Data publikacji:
2018-11-14
Data aktualizacji:
2018-11-14