Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE DS. AU-02-2.6730.2.450.2018.ASM

Przebudowa poddasza (polegająca na jego doświetleniu przy pomocy okien połaciowych) oraz zmiana sposobu użytkowania budynku frontowego na budynek zamieszkania zbiorowego-biurowo-handlowo-usługowy na dz. nr 41/4 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 33 w Krakowie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa poddasza (polegająca na jego doświetleniu przy pomocy okien połaciowych) oraz zmiana sposobu użytkowania budynku frontowego na budynek zamieszkania zbiorowego-biurowo-handlowo-usługowy na dz. nr 41/4 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 33 w Krakowie”

 

• tut. organ wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wydanie postanowienia w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotowym wnioskiem, zgodnie z kompetencjami;

• zgromadzony został kompletny materiał dowodowy w sprawie.

 

 

Zgodnie z art. 10 K.p.a. zawiadamia się, iż z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z kompletnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 5.12.2018 r.

 

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14.11.2018 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA SMOLAREK-MARKIEWICZ
Data wytworzenia:
2018-11-14
Data publikacji:
2018-11-14
Data aktualizacji:
2018-11-14