Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu przy ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul.Heleny 24 dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze.

WS-05.6131.1.600.2                                                                                                        Kraków,dnia 13 listopada 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (DZ. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Bieżanów", ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu przy ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul.Heleny 24 dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 07.12.2018r. o godz. 13:00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul Heleny 24.

 

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Spółdzielnię Mieszkaniową "Nowy Bieżanów", ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków

do:

  1. stawienia się na rozprawę
  2. okazania przedmiotu oględzin

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 13 listopada 2018 r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-11-13
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2018-11-13