Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-3.6732.540.2018.MLU

wygaszenie decyzji Nr AU-2/7331/1252/2010 z dnia 30.04.2010 r. ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową na działkach nr 161/8, 162/8 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze oraz wjazdem z działki drogowej nr 161/6 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie” (sprawa nr AU-02-4.MLU.7331-2582/08)

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                            Kraków, dnia 13.11.2018 r.

AU-02-3.6732.540.2018.MLU

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamia się strony postępowania, o wydaniu decyzji Nr AU-02/6732/345/2018 z dnia 13.11.2018 r. o wygaszeniu decyzji Nr AU-2/7331/1252/2010 z dnia 30.04.2010 r. ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową na działkach nr 161/8, 162/8 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze oraz wjazdem z działki drogowej nr 161/6 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie” (sprawa nr AU-02-4.MLU.7331-2582/08)

 

Od powyższej decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 13.11.2018 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ LUTOWSKI
Data wytworzenia:
2018-11-13
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2018-11-13