Dokument archiwalny
Obwieszczenie do sprawy nr AU-02-5.6730.2.964.2017.KKR

Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 150/5 obr. 63 Podgórze, wraz z wjazdem na działkę z działki drogowej nr 413/18 i 413/3 obr. 63 Podgórze, z infrastrukturą techniczną- przy ul. Białoruskiej w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                                   Kraków, dnia 08.11.2018r.

AU-02-5.6730.2.964.2017.KKR

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 150/5 obr. 63 Podgórze, wraz z wjazdem na działkę z działki drogowej nr 413/18 i 413/3 obr. 63 Podgórze, z infrastrukturą techniczną- przy ul. Białoruskiej w Krakowie”

 

Prezydent Miasta Krakowa wystąpił do Wojewody Małopolski i Marszałka Województwa Małopolskiego o wydanie postanowienia w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotowym wnioskiem, zgodnie z kompetencjami;

• zgromadzony został kompletny materiał dowodowy w sprawie

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.11.2018 r.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KRYSTYNA KARAŚ
Data wytworzenia:
2018-11-08
Data publikacji:
2018-11-08
Data aktualizacji:
2018-11-08