Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Rozbudowa ulicy Chylińskiego jako drogi gminnej klasy D - dojazdowa w km 0+000.00 0+286.00 wraz z przebudową i budową chodników, budową bezpieczników, budową korytka ściekowego, budową ścian oporowych, przebudową schodów terenowych, budową pochylni, rozbiórką budynku, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową i budową sieci oświetlenia, przebudową sieci energetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci teletechnicznej kolejowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową zjazdów.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257, ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 6 listopada 2018 r. wydał postanowienie, znak: WI-I.7821.1.30.2018.MP

o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 11/6740.4/2018 z 30 maja 2018 r., znak: AU-01-1.6740.4.5.2018.APS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulicy Chylińskiego jako drogi gminnej klasy D - dojazdowa w km 0+000.00 0+286.00 wraz z przebudową i budową chodników, budową bezpieczników, budową korytka ściekowego, budową ścian oporowych, przebudową schodów terenowych, budową pochylni, rozbiórką budynku, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową i budową sieci oświetlenia, przebudową sieci energetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci teletechnicznej kolejowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową zjazdów.

 

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 80 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, lub uzyskać informacje w sprawie, telefon: 12 39 21 405.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2018-11-08
Data publikacji:
2018-11-08
Data aktualizacji:
2018-11-08