Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa ul. Łokietka w Krakowie od ul. Kaczorówka do ul. Gaik“

AU-01-1.6740.4.24.2018.APS

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 05.10.2018 r., została wydana decyzja nr 19/6740.4/2018 znak: AU-01-3.6740.4.24.2018.APS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego:

„Rozbudowa ul. Łokietka w Krakowie od ul. Kaczorówka do ul. Gaik“, od km 1+239,80 do km 2+105,00, jako drogi powiatowej klasy L (lokalna), wraz z przebudową i budową chodników dla pieszych, przebudową skrzyżowań drogowych, przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, budową i przebudową sieci: oświetlenia ulicznego, energetycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, wycinką drzew i krzewów kolidujących z rozbudowywanym układem drogowym, na działkach ewidencyjnych numer:

• W liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstałych w wyniku podziału działek (w nawiasach wskazano numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję), na działkach nr:

obręb 032, Krowodrza: 338, 48 (48/3), 49 (49/3), 337/2, 74 (74/3), 75 (75/3), 76 (76/3), 308 (308/3), 126 (126/3), 127 (127/3), 128 (128/3), 129 (129/3), 314 (314/3), 144 (144/3, 144/4), 146 (146/3), 147 (147/5), 148 (148/3), 207 (207/3), 313 (313/3), 208/3 (208/21), 208/1, 208/15 (208/23), 317 (317/3)

obręb 033, Krowodrza: 111 (111/3), 114/3(114/8), 118 (118/3), 136/1 (136/5), 1492/2 (1492/5), 137/1 (137/11), 137/3 (137/13), 138/1 (138/5), 322/1 (322/8), 322/2 (322/10), 323/1 (323/5), 327/1

• Poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję, na części działek objętych obowiązkiem dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy zjazdów i innych dróg publicznych (w nawiasach wskazano numery działek po podziale, objęte obowiązkiem dokonania budowy i przebudowy), na działkach nr:

obręb 032, Krowodrza: 338, 32, 305, 48 (48/4), 49 (49/4), 50, 306, 337/1, 74 (74/4), 75 (75/4), 76 (76/4), 308 (308/4), 121, 123, 124, 125, 127 (127/4), 128 (128/4), 144 (144/5), 146 (146/4), 147 (147/6), 202/1, 202/2, 203, 205, 208/3 (208/22), 208/14, 245

obręb 033, Krowodrza: 107, 114/3 (114/9), 114/2, 115, 116, 118 (118/4), 120, 122, 136/1 (136/6), 1492/2 (1492/6), 137/1 (137/12), 137/3 (137/14), 137/6, 1493, 324/1, 330, 331/1, 327/2, 336, 337, 338, 343.

 

Decyzją nr 19/6740.4/2018 zezwolono na realizację inwestycji drogi oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

• działka nr 48 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 48/3 - przeznaczona pod inwestycję; 48/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 49 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 49/3 - przeznaczona pod inwestycję; 49/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 74 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 74/3 - przeznaczona pod inwestycję; 74/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 75 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 75/3 - przeznaczona pod inwestycję; 75/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 76 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 76/3 - przeznaczona pod inwestycję; 76/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 126 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 126/3 - przeznaczona pod inwestycję; 126/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 127 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 127/3 - przeznaczona pod inwestycję; 127/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 128 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 128/3 - przeznaczona pod inwestycję; 128/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 129 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 129/3 - przeznaczona pod inwestycję; 129/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 144 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 144/3 i 144/4 - przeznaczona pod inwestycję; 144/5 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 146 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 146/3 - przeznaczona pod inwestycję; 146/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 147 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 147/5 - przeznaczona pod inwestycję; 147/6 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 148 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 148/3 - przeznaczona pod inwestycję; 148/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 207 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 207/3 - przeznaczona pod inwestycję; 207/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 208/3 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 208/21 - przeznaczona pod inwestycję; 208/22 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 208/15 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 208/23 - przeznaczona pod inwestycję; 208/24 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 308 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 308/3 - przeznaczona pod inwestycję; 308/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 313 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 313/3 - przeznaczona pod inwestycję; 313/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 314 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 314/3 - przeznaczona pod inwestycję; 314/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 317 obr. 32 Krowodrza dzieli się na działki nr: 317/3 - przeznaczona pod inwestycję; 317/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 111 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 111/3 - przeznaczona pod inwestycję; 111/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 114/3 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 114/8 - przeznaczona pod inwestycję; 114/9 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 118 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 118/3 - przeznaczona pod inwestycję; 118/4 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 136/1 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 136/5 - przeznaczona pod inwestycję; 136/6 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 137/1 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 137/11- przeznaczona pod inwestycję; 137/12 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 137/3 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 137/13 - przeznaczona pod inwestycję; 137/14 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 138/1 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 138/5 - przeznaczona pod inwestycję; 138/6 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 322/1 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 322/8 - przeznaczona pod inwestycję; 322/9 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 322/2 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 322/10 - przeznaczona pod inwestycję; 322/11 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 323/1 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 323/5 - przeznaczona pod inwestycję; 323/6 pozostaje w dotychczasowym władaniu,

• działka nr 1492/2 obr. 33 Krowodrza dzieli się na działki nr: 1492/5 - przeznaczona pod inwestycję; 1492/6 pozostaje w dotychczasowym władaniu.

 

Decyzji nr 19/6740.4/2018 postanowieniem z dnia 05.10.2018 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 19/6740.4/2018 i postanowienia z dnia 05.10.2018 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 10.00 – 14.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W odwołaniu od decyzji strony mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przed doręczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o wydaniu decyzji pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń w Urzędzie Miasta Krakowa, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. (stosowne oświadczenie złożyć należy zarządcy drogi)

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-10-10
Data publikacji:
2018-10-10
Data aktualizacji:
2018-10-10