Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 4 – od obiektów mostowych nad rzeką Wisłą do stacji Kraków Płaszów (od km 2.010 do km 2.600 LK91)

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2017.2117 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu 03 października 2018 r. decyzji Nr 7/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.105.2018.EJ o zmianie ostatecznej decyzji nr 5/BK/2017 z dnia 31 marca 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.157.2016.EB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 4 – od obiektów mostowych nad rzeką Wisłą do stacji Kraków Płaszów (od km 2.010 do km 2.600 LK91); w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74

 

w zakresie

 Budowy obiektów inżynieryjnych:

 Estakady kolejowej o osi w km 2.068 na odcinku od km 2.010,00 do km 2.014,45 w torach 3 i 4 linii kolejowej nr 91 na odcinku od rzeki Wisły do początku peronów p.o. Kraków Zabłocie w zakresie:

• zmniejszenia długości estakady w osiach podparcia z 13,30+8x16,30+13,332=157,032 m – 10 przęseł (na odcinku od rzeki Wisły do hali operacyjnej p.o. Kraków Zabłocie) do 2x12,45=24,90m – 2 przęsła (budowa na odcinku od km 2.010 do km 2.014,45),

• zmiany układu konstrukcyjnego przęseł z dwu na jednobelkowe,

• zmiany wsporników chodnikowych stalowych.

 ściany oporowej w km 2.081,00 linii kolejowej nr 91 od początku peronów do hali operacyjnej p.o. Kraków Zabłocie w zakresie:

• zmiany konstrukcji kładek peronowych oraz estakady na długości peronu, zastąpiono ścianą oporową,

• zmniejszenia długości obiektu z 130,367 m (8 przęseł) do 124,390 m (ściana oporowa).

 Przebudowy układu drogowego: przebudowa fragmentu chodnika na odcinku od km 2.010,00 do km 2.030,00 oraz od km 2.087,30 do km 2.145,00 linii kolejowej nr 91:

 Przebudowy sieci telekomunikacyjnych na odcinku od km 2.016,00 do km 2.033,00 oraz od km 2.085,00 do km 2.492,00 linii kolejowej nr 91

 Przebudowy sieci elektroenergetyki nietrakcyjnej na odcinku od km 2.015,00 do km 2.123,00 oraz od km 2.131,00 do km 2.146,00 600 linii kolejowej nr 91

 Rozbiórki urządzeń budowlanych – ekranów akustycznych od km 2.015,78 do km 2.143,61 oraz od km 2.220,90 do km 2.496,11 linii kolejowej nr 91.

 Budowy urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – ekranów akustycznych na odcinku od km 2.010,00 do km 2.145,75 oraz od km 2.215,65 do km 2.491,00 linii kolejowej nr 91,

 Budowy urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – odwodnienia na od km 2.016,00 do km 2.140,00 w torach 3 i 4 linii kolejowej nr 91.

Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Miasto Kraków, gmina Miasto Kraków, miejscowość Kraków, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 13, działki ewidencyjne nr 134/6, 205, 507/1 oraz jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 14, działki ewidencyjne nr 198/2, 198/3, 28/1, 29, 175/9

i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego sporządzonego w ww. zakresie z zachowaniem wszystkich pozostałych warunków zawartych w decyzji Wojewody Małopolskiego nr 5/BK/2017 z dnia 31 marca 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.157.2016.EB.

 

Na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Nr 26/2018 z dnia 03 października 2018 r. znak: WI-XI.7840.1.105.2018.EJ.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.105.2018.EJ) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12 39 21 490 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 9.00-17.00, wtorek – piątek: 7.30-15.30).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2018-10-05
Data publikacji:
2018-10-05
Data aktualizacji:
2018-10-05