Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

„Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

AU-01-2.6740.4.13.2017.MMS.AST

 

O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

 

 

o wydaniu postanowienia o odmowie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w sprawie

ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.:

„Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 0+034,61 do km 1+589,23)”

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1469), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 28.09.2018 r. wydano postanowienie odmowie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji drogowej pn.:

„Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 0+034,61 do km 1+589,23)” znak: AU-01-2.6740.4.13.2017.MMS.AST.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z ww. postanowieniem

w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Rynek Podgórski 1.

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 1130 do 1430.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-10-05
Data publikacji:
2018-10-05
Data aktualizacji:
2018-10-05