Dokument archiwalny
INFORMACJA W SPRAWIE OGRANICZEŃ W NOCNEJ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W SKLEPACH NA TERENIE DZIELNICY I MIASTA KRAKOWA

W dniu 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CIX/2895/18 w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 r., poz. 6376).

 

Na podstawie powyższej uchwały, na terenie Dzielnicy I Stare Miasto wprowadza się zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (tj. w placówkach handlowych) w godzinach od 22.00 do 6.00.Zakaz będzie obowiązywać od dnia 26 grudnia

2018 r. Ograniczenie dotyczy wszystkich sklepów na terenie Dzielnicy I, niezależnie od rodzaju sklepu i jego asortymentu.

 

Naruszenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu podlega przepisom karnym ustawy z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i stanowi przestępstwo, zagrożone karą grzywny (art. 43 ust. 1 i 4 ustawy). O wysokości grzywny decyduje sąd. Sąd może ponadto orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, może także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych (art. 43 ust. 3 ustawy).

Ponadto, złamanie zakazu będzie skutkować obligatoryjnym cofnięciem wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu (art.18 ust. 10 i 11 ustawy).

 

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 604-606, tel. 12 616 9304, 9306.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-10-03
Data publikacji:
2018-10-03
Data aktualizacji:
2018-10-08