Dokument archiwalny
INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), a także wejściem w życie w dniu 19 sierpnia 2018 r. uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasad sprzedaży napojów alkoholowych, tj.:

 • uchwały nr CVII/2740/18 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, poz. 5234 z dnia 19 lipca 2018 r.
 • uchwały nr CVII/2739/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, poz. 5233 z dnia 19 lipca 2018 r.), przedstawiam następującą informację w sprawie trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

TRYB WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

 1. Złożone wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych sprawdzane są pod względem formalnym i merytorycznym przez wyznaczonych pracowników Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Wydziału Spraw Administracyjnych. W przypadku stwierdzenia, że wniosek jest kompletny, jest on kierowany pod opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. Wnioski kierowane są pod opinię Komisji stosownie do daty wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.
 2. W przypadku wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% - 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w sklepach), przed skierowaniem wniosku pod opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, przeprowadzana jest wizja lokalna (oględziny). W uzasadnionych przypadkach, wizja taka jest przeprowadzana również w przypadku innych wniosków.
 3. Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu - w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. Terminy te mogą ulec zmianie decyzją Komisji. W I kwartale 2019 r. harmonogram posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kształtuje się następująco:
 • 7 stycznia,
 • 4,18 lutego,
 • 4,18 marca.
 1. Terminarz posiedzeń Komisji dostępny jest w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (ul. Rozrywka 1, tel. 12 411 41 21) oraz siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10. Informacje w tej sprawie można uzyskać również telefonicznie pod nr 12 616 9304, 9305, 9306 oraz za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl/idz
 2. Wniosek na dane posiedzenie powinien zostać złożony w Wydziale Spraw Administracyjnych – wraz z kompletem wymaganych dokumentów – najpóźniej do środy w tygodniu poprzedzającym termin posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku wniosków, w stosunku do których konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, będą one kierowane na najbliższe posiedzenie przypadające po przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 3. Powyższe uwarunkowania nie dotyczą wniosków:
 • o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • o wydanie zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (tzw. cateringowe),
 • o wydanie zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe rodzaje zezwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie podlegają opiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

 1. W przypadku, gdy określony stosowną uchwałą Rady Miasta Krakowa limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie wyczerpany, o kolejności przyznawania zezwoleń będą decydować kryteria ustawowe, wprowadzone w drodze nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 18 ust. 3 b ustawy, „w przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w art. 12 ust. 1, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności - kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.”. Okoliczności pozwalające na zastosowanie kryteriów z art. 18 ust. 3b ustawy będą ustalane wg stanu na dzień opiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, a wnioski o wydanie zezwoleń nadal będą rozpatrywane w ramach indywidualnych postępowań administracyjnych.
 2. Szczegółowe procedury dotyczące wydawania poszczególnych rodzajów zezwoleń, wraz z drukami wniosków, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMK oraz w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych przy al. Powstania Warszawskiego 10.

 

CZAS WAŻNOŚCI ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 1. Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określa się czas ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (placówki handlowe) na 5 lat, a zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) na 8 lat.
 2. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na dotychczas obowiązujące terminy, mogą wystąpić o zmianę (wydłużenie) terminu posiadanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31 – 549 Kraków. W takiej sytuacji, będą wydawane decyzje zmieniające na podstawie stosownych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dostosowujące termin ważności zezwoleń do nowych regulacji, tj. do odpowiednio 5 lub 8 lat. Wnioski o wydłużenie terminu ważności zezwoleń należy składać najpóźniej do 31 stycznia 2019 r.

Dyrektor Wydziału

Tomasz Popiołek

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-09-26
Data publikacji:
2018-09-26
Data aktualizacji:
2019-01-03