Dokument archiwalny
obwieszczenie ds AU- 02-6.6730.2.1381.2017.JRM

„Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 343/3 obr. 3 Podgórze wraz z budową dojścia i dojazdu na działce nr 343/2 obr. 3 Podgórze przy ul. Profesora Jana Ślaskiego w Krakowie.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 21.09.2018r.

AU- 02-6.6730.2.1381.2017.JRM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 343/3 obr. 3 Podgórze wraz z budową dojścia i dojazdu na działce nr 343/2 obr. 3 Podgórze przy ul. Profesora Jana Ślaskiego w Krakowie.”

 

Prezydent Miasta Krakowa dnia 21.09.2018r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie projektu decyzji w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) (teren parku krajobrazowego )

 

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

prawny lub obowiązek”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21.09.2018r. r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA RODRIGUES MACHADO
Data wytworzenia:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-09-21
Data aktualizacji:
2018-09-21