Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-2.6732.297.2018.WWY

Nadbudowa i przebudowa lewej oficyny budynku przy ul. Krakowskiej 5, na działce nr 63 obr. 14 Śródmieście w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 17.09.2018 r.

AU-02-2.6732.297.2018.WWY

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak AU-02-2.6732.297.2018.WWY z dnia 17.09.2018 r., Nr AU-2/6732/275/2018 stwierdzającej z urzędu wygaśnięcie decyzji Nr AU-2/7331/1433/06 z dnia 30.05.2006 r . o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa i przebudowa lewej oficyny budynku przy ul. Krakowskiej 5, na działce nr 63 obr. 14 Śródmiescie w Krakowie”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków/Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.09.2018 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA KAJDY
Data wytworzenia:
2018-09-17
Data publikacji:
2018-09-17
Data aktualizacji:
2018-09-17