Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji .

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak WS-05.6131.1.379.2018.KT zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Szuwarowa 3 dz. nr 162/6 obr. 34 Podgórze .

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.379.2018.KT

Kraków, dnia 12.09.2018r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak WS-05.6131.1.379.2018.KT zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Szuwarowa 3 dz. nr 162/6 obr. 34 Podgórze

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 427 w godzinach: poniedziałek- piątek: 7.40 – 15.30

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-09-14
Data publikacji:
2018-09-14
Data aktualizacji:
2018-09-14