Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

 

Miejski Plan Adaptacji opracowywany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 roku.

„Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

 

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest:

- w internetowym serwisie „Dialog społeczny” (www.dialogspoleczny.krakow.pl), (www.dialoguj.pl);

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl);

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w zakładce Rozwój Miasta, Gospodarka Komunalna (https://www.bip.krakow.pl/?mmi=9784);

- w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój 222 oraz 409 w godzinach 8:00-15:00

- w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00-18:00

 

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 11 września 2018 r. – 2 października 2018 r.

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2018 r. na:

- adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl,

- osobiście na adres : Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków,

- osobiście na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Uwagi zgłaszać będzie można za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Dialog społeczny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w formie papierowej dostępnej w podanych powyżej lokalizacjach.

 

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano dyżur z ekspertami, w dniu 27 września 2018 r., w godzinach 16:00-18:00, w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

 

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że na wniosek fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”, przedmiotowe konsultacje zostały wydłużone do dnia 19 października 2018 r.

 

Załączniki:

- Formularz konsultacyjny

- Prezentacja

- Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - TEKST

- Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 1

- Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 2

- Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 3

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - TEKST

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 1 (skan)

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 1 (wersja do wyszukiwania)

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 2

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 3

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 4

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 5 (skan)

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 5 (wersja do wyszukiwania)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ GELATA
Data wytworzenia:
2018-09-10
Data publikacji:
2018-09-10
Data aktualizacji:
2018-10-02