Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Radosna Niepodległość”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Radosna Niepodległość” przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Małopolski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 września 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Młodzieży i Seniorów, Biuro MOWIS UMK, Kraków, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. 1, 3 lub drogą elektroniczną na adres: dlaseniora@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:

OFERTA

FORMULARZ

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2018-09-06
Data publikacji:
2018-09-06
Data aktualizacji:
2018-09-06