Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa drogi gminnej klasy L - lokalna łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie wraz z odwodnieniem w km lokalnym 0+000.00 + 0+315.96 - etap A wraz z przebudową Al. Pokoju polegającą na budowie pasa wyłączenia długości ok. 70m wraz z odwodnieniem, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci energetycznych wzdłuż pasa wyłączania, przebudową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż pasa wyłączania oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej klasy L w km: 0+001.50 + 0+315.96, budowa chodnika w km: 0+001.50 + 0+315.96, budowa kanału ogólnospławnego km: 0+028.90 + 0+533.30 (średnica DN500mm o długości ok. L= 505m), budowa zjazdów publicznych w km: 0+029.74, km: 0+098.21, km: 0+170.42, km: 0+222.26, km: 0+240.56, km: 0+294.67, budową chodnika wzmocnionego pod drogę pożarową w km: 0+037.30 + 0+045.70, budową chodnika wzmocnionego pod drogę pożarową w km: 0+115.50 + 0+168.20”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-01-3.6740.4.4.2018.JZI

 

O B W I E S Z C Z E N I E  P r e z y d e n t a  M i a s t a  K r a k o w a

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 19.02.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy L - lokalna łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie wraz z odwodnieniem w km lokalnym 0+000.00 + 0+315.96 - etap A wraz z przebudową Al. Pokoju polegającą na budowie pasa wyłączenia długości ok. 70m wraz z odwodnieniem, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci energetycznych wzdłuż pasa wyłączania, przebudową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż pasa wyłączania oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej klasy L w km: 0+001.50 + 0+315.96, budowa chodnika w km: 0+001.50 + 0+315.96, budowa kanału ogólnospławnego km: 0+028.90 + 0+533.30 (średnica DN500mm o długości ok. L= 505m), budowa zjazdów publicznych w km: 0+029.74, km: 0+098.21, km: 0+170.42, km: 0+222.26, km: 0+240.56, km: 0+294.67, budową chodnika wzmocnionego pod drogę pożarową w km: 0+037.30 + 0+045.70, budową chodnika wzmocnionego pod drogę pożarową w km: 0+115.50 + 0+168.20”

na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:

a) w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie pogrubieniem podano nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję): 551/1 (551/8), 551/7 (551/11) położonych w obrębie 5 jedn. ewid. Śródmieście

b) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działek objętych obowiązkiem dokonania budowy sieci uzbrojenia terenu:

551/7 (551/12), 503/23, 503/24, 503/25, 493/1, (503/31 po podziale nr 503/36) obręb 5 jedn. ewid. Śródmieście

c) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działek objętych obowiązkiem dokonania budowy zjazdów:

551/1 (551/9) (551/10), 551/7 (551/12) obręb 5 jedn. ewid. Śródmieście

d) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działek objętych obowiązkiem dokonania przebudowy innych dróg publicznych:

344, 345, 346, 347, 348, 350, 353, 354, 355, 356 obręb 17 jedn. ewid. Śródmieście

na wniosek złożony 19.02.2018 r., (uzupełniony 20.03.2018 r., 23.05.2018r. i 27.07.2018 r.) przez Pana Szczepana Garpiel, działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: ZIKiT/NO/17/P/173 z dnia 24 kwietnia 2017 r., udzielonego przez Pana Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z pełnomocnictwem Nr 220/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Śródmieście obręb 5:

• Działka nr 551/1 dzieli się na działki nr 551/8, 551/9 i 551/10

• Działka nr 551/7 dzieli się na działki nr 551/11 i 551/12

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 1000 do 1430.

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma poddotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2018-08-22
Data publikacji:
2018-08-22
Data aktualizacji:
2018-08-22