Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

Budowa drogi dojazdowej do parkingu typu Park & Ride (ZIT) zlokalizowanego przy stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT),

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-5.6740.4.11.2018.MOS Kraków,

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

dla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że decyzji nr 15/6740.4/2018, znak: AU-01-5.6740.4.11.2018.MOS z dnia 23.07.2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej postanowieniem z dnia 24.07.2018 r., został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja dotyczy zamierzenia budowlanego pn.:

 

„Budowa drogi dojazdowej do parkingu typu Park & Ride (ZIT) zlokalizowanego przy stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT),

polegająca na:

 

— budowie drogi gminnej dojazdowej do parkingu „Park & Ride" o długości 390,90m i szerokości jezdni 6,50m od km 0 + 000 do km 0 + 398,90 drogi dojazdowej wraz z budową placu do zawracania dla autobusów komunikacji miejskiej oraz dla busów podmiejskich, budową zatoki autobusowej, budową miejsc postojowych dla busów podmiejskich, stanowisk postojowych dla TAXI i stanowisk „Kiss & Ride" oraz stanowiska czerpania wody,

— budowie skrzyżowania w km rob. 0 + 094,76 ul. Kąpielowej (km 0 + 000 drogi dojazdowej) wraz z przebudową ul. Kąpielowej na długości 60,00 m w miejscu włączenia projektowanej drogi dojazdowej oraz z budową i przebudową chodnika o szerokości od 2,00 m,

— budowie chodnika o szerokości 2,00 m zlokalizowanego z lewej strony jezdni drogi dojazdowej do parkingu „Park & Ride" oraz chodników zlokalizowanych przy miejscach postojowych dla busów podmiejskich, stanowiskach postojowych „Kiss & Ride", stanowisku czerpania wody oraz w rejonie parkingu dla rowerów o szerokości od 2,00 m do 4,70 m,

— budowie rowu drogowego lewostronnego od km 0 + 013,89 do km 0 + 144,68 drogi dojazdowej wraz z budową przepustów na rowie pod zjazdami:

• P1 w km 0 + 067,73 drogi dojazdowej o średnicy ϕ 500 mm i długości 10,50 m i

• P2 w km 0 + 139,53 drogi dojazdowej o średnicy ϕ 500 mm i długości 6,00 m,

— budowie przepustu na istniejącym rowie melioracyjnym R2 pod drogą dojazdową w km 0+144,62 drogi dojazdowej o średnicy ϕ 1000 i długości (ze ściankami) ok. 12,47 m,

— budowie zjazdów indywidualnych: w km 0 + 067,73 ; 0 + 071,20 ; 0 + 136,49 ; 0 + 139,53 ; 0 + 161,55 ; 0 + 161,77 ; 0 + 199,74 ; 0 + 251,47 drogi dojazdowej oraz w km 0 + 261,32 drogi dojazdowej jako dojazdu do obsługi pompowni i w km 0 + 357,55 drogi dojazdowej jako dojazdu do obsługi systemów podczyszczających,

— budowie zjazdu indywidualnego, jako wjazdu na drogę dojazdową do peronu dla służb technicznych (PKP) w km 0 + 266,53 drogi dojazdowej,

— budowie parkingu rowerowego na 40 miejsc postojowych zlokalizowanego w km 0 + 358,85 drogi dojazdowej

oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej tj.:

— budowie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej układ drogowy:

• kanału kd 1 - DN 300 o długości 143 m od km 0 + 009,98 do km 0 + 143,20 drogi dojazdowej (km 0 + 050 rowu R2) z wylotem W1 do rowu melioracyjnego,

• kanału kd 2 - DN 300 wraz z kanałami DN 300 i DN 200 odwadniającymi plac do zawracania dla autobusów o łącznej długości 360 m od km 0 + 390,90 do km 0 + 145,10 drogi dojazdowej (km 0 + 050,50 rowu R2) z wylotem W2 do rowu melioracyjnego,

— budowie oświetlania drogi dojazdowej do parkingu oraz placu do zawracania dla autobusów komunikacji miejskiej i dla busów podmiejskich jako sieci elektroenergetycznej NN o długości 722 m od km 0 + 010,70 do km 0 + 395,90 drogi dojazdowej,

— budowie kanalizacji telekomunikacyjnej dla systemu obsługi i monitoringu projektowanego parkingu „Park &i Ride" (wzdłuż ulicy Kąpielowej) o długości 141 m od km rob. 0 + 019,60 do km rob. 0 + 111,40 ulicy Kąpielowej i o długości 20 m krzyżującej się z drogą dojazdową w km 0+287,30 oraz budowie przyłączy teletechnicznych o łącznej długości 22,50 m do tablicy systemu obsługi parkingu zlokalizowanej w km 0 + 282,90 i do kamery monitoringu zlokalizowanej w km 0 + 376,30 drogi dojazdowej,

— budowie przyłącza elektrycznego NN o długości 142 m do zasilania pompy na kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w km 0 + 262 drogi dojazdowej,

— budowie przyłącza wodociągowego ϕ 110 mm o długości 15,50 m do stanowiska czerpnia wody zlokalizowanego w km 0+383,40 drogi dojazdowej,

— przebudowie napowietrznej linii (sieci) elektroenergetycznej średniego napięcia - linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) kolidującej z inwestycją polegającej na rozbiórce odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN o długości 192 m od km 0 + 197,00 do km 0 + 384,00 drogi dojazdowej, rozbiórce istniejącego słupa i budowie nowego słupa (wymianie słupa) w km 0+197,00 drogi dojazdowej oraz budowie sieci kablowej ziemnej elektroenergetycznej SN wzdłuż granicy terenu kolejowego o długości 82 m od km 0 + 197,00 do km 0 + 272,00 drogi dojazdowej

zlokalizowanych na:

— działkach (w całości) nr: 355/3, 355/4, 356/2,

— działkach nr: 342/3 powstałej w wyniku podziału działki nr 342/2, 343/1 powstałej w wyniku podziału działki nr 343, 344/1 powstałej w wyniku podziału działki nr 344, 345/1 powstałej w wyniku podziału działki nr 345, 346/1 powstałej w wyniku podziału działki nr 346, 347/1 powstałej w wyniku podziału działki nr 347, 348/1 powstałej w wyniku podziału działki nr 348, 349/3 powstałej w wyniku podziału działki nr 349/2, 350/3 powstałej w wyniku podziału działki nr 350/2,

— części działek nr: 351/1, 352/1, 353/3, 355/1, 356/1, 418, na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku budowy sieci infrastruktury technicznej (budowy kanalizacji kablowej oświetlenia),

— części działek nr: 353/3, 353/5, 354/1, 355/1, 356/1, 357/1, 418, na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku rozbudowy istniejącej drogi publicznej innej kategorii, tj. drogi powiatowej klasy L - ulicy Kąpielowej,

— części działek nr: 348/3 powstałej z podziału 348, 349/4 powstałej z podziału 349/2, 349/5 powstałej z podziału 349/2, 350/4 powstałej z podziału 350/2, 350/5 powstałej z podziału 350/2, na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku budowy zjazdów indywidualnych,

— części działek nr: 347/2 powstałej w wyniku podziału działki nr 347, 348/2 powstałej w wyniku podziału działki nr 348, na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

obręb 67 j. ewid. Podgórze ; miasto Kraków; powiat Miasto Kraków; województwo małopolskie

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia z 24.07.2018 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 11.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Na postanowienie z 24.07.2018 r. o nadaniu decyzji nr 15/6740.4/2018 rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2018-07-30
Data publikacji:
2018-07-30
Data aktualizacji:
2018-07-30