Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Bursztynowej 1 dz. nr 1179/10 obr. 43 Krowodrza, ul. Pachońskiego 32A dz. nr 1178/13 obr. 43 Krowodrza, ul. Siewnej 21 dz. nr 1181/12 obr. 43 Krowodrza.

WS-05.6131.1.393.2018.SM                                                                                             Kraków, dnia 26 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Biały Wschód", Grażyny 3, 31-217 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Bursztynowej 1 dz. nr 1179/10 obr. 43 Krowodrza, ul. Pachońskiego 32A dz. nr 1178/13 obr. 43 Krowodrza, ul. Siewnej 21 dz. nr 1181/12 obr. 43 Krowodrza.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 kpa zawiadamiam, że w dniu 21.08.2018r. r. o godz. 14:00 odbędą się oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Siewnej 21.

 

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 kpa wzywa się

Spółdzielnię Mieszkaniową "Prądnik Biały Wschód", Grażyny 3, 31-217 Kraków

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło w dniu 27 lipca 2018 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-07-27
Data publikacji:
2018-07-27
Data aktualizacji:
2018-07-27