Budowa oświetlenia

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.6.103.2018.AST

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1332  z poźn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: Budowa oświetlenia odcinka drogi publicznej klasy dojazdowej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka-Wschód" symbolami KD/D.3, KD/D.7, ul. Wodna w Krakowie dz. nr 138/10, 162/6, 192, j. ewid. Podgórze

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STER
Data wytworzenia:
2018-07-26
Data publikacji:
2018-07-26
Data aktualizacji:
2018-07-26