Dokument archiwalny
termin przetargu: 27.09.2018 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Radzikowskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,6166 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 472/4 o powierzchni 0,1042 ha, 472/8 o powierzchni 1,2584 ha, 473/6 o powierzchni 0,0115 ha, 473/8 o powierzchni 0,0093 ha, 474/5 o powierzchni 0,1353 ha, 474/7 o powierzchni 0,0620 ha, 475/5 o powierzchni 0,0246 ha, 475/7 o powierzchni 0,0113 ha, położonej w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Radzikowskiego, objętej księgą wieczystą KR1P/00180390/0.

 

Cena wywoławcza wynosi: 15 500 000,00 zł

Wadium wynosi: 780 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia”, zgodnie z którym przeznaczona jest pod zabudowę usługową U2.

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie obiektu do sieci uzbrojenia technicznego możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Teren w części pokryty jest płytami betonowymi, w części wyasfaltowany, na części działek posadowione jest ogrodzenie trwałe na podmurówce. Część nieruchomości porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. W czerwcu 2016 r. na zlecenie Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody sporządzony został projekt gospodarki zielenią wraz z inwentaryzacją i oceną stanu zieleni, z którym można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413.

Równocześnie ze sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie za wynagrodzeniem służebność gruntowa przejazdu, przechodu i przejścia z mediami po terenie części działek oznaczonych nr 471/31, 471/33, 471/36, 472/6, 472/7 objętych KR1P/00180390/0 i 471/32, 471/37 objętych KR1P/00520931/1, położonych w obrębie 40 jednostka ewidencyjna Krowodrza, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, od wjazdu z ul. Radzikowskiego po istniejącej drodze wewnętrznej a następnie na jej przedłużeniu do granicy z działką nr 472/8, z zachowaniem relacji wjazdowej i wyjazdowej wyłącznie na prawe skręty, w sposób wskazany na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia nr 635/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.03.2018 r. Służebność ustanawia się na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych nr działek nr 472/4, 472/8, 473/6, 473/8, 474/5, 474/7, 475/5, 475/7 objętych KW KR1P/00180390/0, położonych w obrębie 40 jednostka ewidencyjna Krowodrza, stanowiących obecnie własność Gminy Miejskiej Kraków. Nabywca nieruchomości oznaczonych nr działek 472/4, 472/8, 473/6, 473/8, 474/5, 474/7, 475/5, 475/7 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 172 807,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 39 745,61 zł, tj. łącznie kwoty 212 552,61 zł brutto (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 61/100) płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności.

Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania drogi służebnej i przeprowadzenia mediów.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania i innego zagospodarowania nieruchomości obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie w oparciu o układ drogowy, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w sposób zapewniający nieruchomości dostęp do drogi publicznej z jednoczesną likwidacją zjazdu z ul. Radzikowskiego (drogowa, klasy GP) oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Szczegóły dotyczące realizacji niezbędnego zakresu układu drogowego zostaną określone w stosownej umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości a Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w zależności od planowanego na nieruchomości programu inwestycyjnego. Realizacja niezbędnego zakresu układu drogowego umożliwiającego zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji będzie należeć do inwestora inwestycji niedrogowej, zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Nieruchomości oznaczone nr działek 471/31, 471/32, 471/33, 471/36 obciążone są prawem służebności drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej nr działki 471/2 stanowiącej obecnie działkę nr 471/41 w obrębie 40 jednostka ewidencyjna Krowodrza.

 

Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Kasprowicza 29, w dniu 27 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej, pok. 18

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 września 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, poz. 2491 z 2018 r. poz. 62, poz. 86). Gmina Miejska Kraków dopuszcza możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku i wyboru opodatkowania, po spełnieniu warunków zawartych w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności wraz z należnym podatkiem VAT winna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-98-08 w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz.650, poz. 1000 i poz. 1089) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

mapa ewidencyjna wraz z przebiegiem służebności

 

link do ustaleń miescowego planu zagospodarowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52922

 

rysunek planu zagospodarowania przestrzennego

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2018-07-24
Data publikacji:
2018-07-25
Data aktualizacji:
2018-09-11