Sporządzany plan SOBONIOWICE DWA Logo
 

Powierzchnia planu - 177 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszary i granice planu
Mapa z obszarami i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy określi zasady kontynuacji i rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ochrony terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, umożliwiając prawidłowe kształtowanie przestrzeni w obrębie przedmiotowego obszaru, tak aby rozwiązania przestrzenne tworzyły harmonijną całość oraz uwzględniały uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjne, kulturowe i środowiskowe, w tym uwarunkowania związane z osuwiskami i terenami zagrożonymi ruchami masowymi.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych