Obowiązujący plan PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY Logo
 

Powierzchnia planu - 56,3 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim

LokalizacjaUCHWAŁA NR XCIII/2448/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 950.

Plan obowiązuje od dnia 20 lutego 2018 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 stycznia 2018 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 950 - ogłoszenie uchwały Nr XCIII/2448/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu objęcie ochroną parków miejskich, jako ważnych elementów struktury przestrzennej Krakowa, a także zintegrowaną ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego. W granicach planu znajduje się Park Lilli Wenedy oraz Park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, tj. tereny rekreacji i wypoczynku mieszkańców Dzielnicy XII. Zapisy planu określają sposób zagospodarowania terenów parków miejskich i przestrzeni publicznych, tak aby zabezpieczyć tereny zielone przed zabudową i umożliwić zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip