Dokument archiwalny

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa w 2018 r.

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  1_2018 Zwrócenie się z postulatem przeprowadzenia podziału działki nr 427/28 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, celem wydzielenia gminnej drogi wzdłuż budynku, znajdującego się na miejskim targowisku "Plac Nowowiejski".  2.01.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  1-2018
 2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  2-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania terenu Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Zakliki z Mydlnik w sposób przedstawiony w petycji, a także zwrócono się z postulatem wybudowania fragmentu chodnika o długości około 15 metrów na wschodniej części działki nr 239/8 obr. 1 jedn. ewid. Krowodrza.  10.01.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  2-2018
 3 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  3-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do zmiany przeznaczenia działek należących do podmiotu wnoszącego petycję. 13.02.2018 - zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 13.03.2018 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje).  brak  3-2018
4 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 4-2018 Wniesienie sprzeciwu wobec planowanej lokalizacji budynku komunalnego wielorodzinnego na działkach nr: 235/20 i 235/22 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Fredry w Krakowie, a także zwrócono się z postulatem przeznaczenia ww. działek pod tereny zieleni urządzonej.  7.03.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  4-2018
5 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 5-2018 Zwrócenie się z postulatem w sprawie podjęcia działań, które doprowadzą do powstania pomnika "Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956" na Placu Inwalidów w Krakowie.  6.03.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  5-2018
6 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 6-2018 Zwrócenie się z postulatem  podjęcia działań, zmierzających do utworzenia Filii Szkoły Podstawowej na osiedlu Złocień.  14.03.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak 6-2018
7 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 7-2018 Zwrócenie sie z postulatem podjęcia działań zmierzających do zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta Krakowa do stosowania w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówienia publicznego klauzuli określonej w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, a także zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta Krakowa do przeprowadzenia audytu zawartych umów z podmiotami trzecimi pod kątem charakterystyki pracy zleconej do wykonania oraz tego, czy spełnia ona definicję stosunku pracy przewidzianą w art. 22 Kodeksu pracy. 1.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  7-2018
8 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 8-2018 Zwrócenie się z postulatem niedopuszczenia do zbyt intensywnej zabudowy osiedla Kliny oraz zapewnienia właściwego, zrównoważonego rozwoju ww. obszaru. 20.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  8-2018
9 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 9-2018 Ponowne zwrócenie się postulatem podjęcia działań, które doprowadzą do powstania pomnika „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944 – 1956” na Placu Inwalidów w Krakowie 23.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  9-2018
10 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 10-2018 Zwrócenie  się z postulatem podjęcia skutecznych działań, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza na obszarze Miasta Krakowa. 10.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  10-2018
11 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 11-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania terenu Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Zakliki z Mydlnik w sposób przedstawiony w petycji.  30.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  11-2018
12 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 12-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, zmierzających do utworzenia szkoły podstawowej przy ul. Cechowej w miejsce zlikwidowanej w roku 1997 Szkoły Podstawowej w ww. lokalizacji, a także zwrócono się z prośbą o zorganizowanie spotkania w tej sprawie z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa. 30.05.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  12-2018
13 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 13-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które niedopuszczą do zabudowy terenów znajdujących się w sąsiedztwie Zalewu Zakrzówek. 4.06.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  13-2018
14 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 14-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które doprowadzą do powstania chodnika dla pieszych na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha, po lewobrzeżnym wale Rudawy. 4.06.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  14-2018
15 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

15-2018

 

15-2018/A

Wniesienie sprzeciwu wobec inwestycji realizowanej na os. Teatralnym 19, a także zwrócenia się z postulatem ograniczenia tej inwestycji do wielkości budynku usytuowanego w tym miejscu, a także zabezpieczenia infrastruktury na ww. terenie oraz wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty”

27.06.2018/

 

3.07.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  15-2018
16 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 16-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które niedopuszczą do zabudowy korytarza przewietrzania Miasta przebiegającego na obszarze Chełmu. 30.07.2018 - zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 30.08.2018 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje).  brak  16-2018
17 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 17-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań w celu wykupu przez Gminę Miejską Kraków terenów tzw. "Lasu Borkowskiego" 3.08.2018 - zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 3.09.2018 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje).  brak  17-2018
18 Jan Niedośpiał - w imieniu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka / Adam Dobrawy 18-2018 Zwrócenie się m.in. z postulatem przyznania wszystkim miejskim jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym adresu e-mail w posiadanej przez administrację publiczną domenie, skrzynek pocztowych w domenie krakow.pl, a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o potencjalnym narażeniu przez miejskie jednostki organizacyjne poufności danych osobowych osób, które nawiązały kontakt w tej formie z daną jednostką 23.07.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  18-2018
19 Adam Szulc – Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. 19-2018 Zwrócenie się z postulatem dokonania - w ramach planowanych do prowadzenia w przyszłości postępowań przetargowych, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych - analizy założeń pod kątem zdefiniowania długofalowej polityki Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zwalczania uciążliwych zapachów wraz z unieszkodliwianiem niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców substancji chemicznych znajdujących się w powietrzu. 24.07.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  19-2018
20 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 20 -2018 Zwrócenie się postulatem zmiany lokalizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie cmentarza dla małych zwierząt przy ul. Powstania Styczniowego, a także wykupu przez Gminę Miejską Kraków działek nr 120/1 i 120/2 obr. 53 jedn. ewid. Krowodrza 3.08.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

 

 20-2018

 

 

21 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 21-2018 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania terenu Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Zakliki z Mydlnik w sposób przedstawiony w petycji. 6.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  21-2018
22 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 22-2018 Zwrócenie się z postulatem poprzedzenia budowy kładki pieszo – rowerowej „Kazimierz – Ludwinów” przeprowadzeniem analizy oddziaływania ww. inwestycji m.in. na środowisko, mieszkańców oraz układ dróg i szlaków spacerowych. 10.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 22-2018
23 Adam Szulc – Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. 23-2018

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do wdrożenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków systemu zarządzania i monitorowania energii.

 

 

13.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  23-2018
24 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 24-2018

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do zmiany przeznaczenia działek stanowiących własność podmiotów wnoszących petycję, a znajdujących się na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dla Wybranych Obszarów Przyrodniczych Miasta Krakowa” poprzez wyłączenie obszaru wskazanego w petycji z ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8.10.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  24-2018
25 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 25-2018

Zwrócenie się z postulatem odstąpienia od planów realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Buszka

11.10.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  25-2018
26 Adam Szulc – Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o.  26-2018

Zwrócenie się z postulatem dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, a także przekazania ww. korespondencji do podległych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich, realizujących zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie oraz z zakresu pomocy społecznej

20.11.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  26-2018
27 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 27-2018

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, zmierzających do wybudowania chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. Rzepichy w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską do skrzyżowania z ul. Zakamycze.

4.12.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  27-2018
28 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 28-2018

Zwróconenie się z postulatem podjęcia działań, które spowodują rozpoczęcie w roku 2019 realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika przy ul. Stelmachów.

7.12.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 28-2018
29 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 29-2018

Zwrócenie się z postulatem odstąpienia od planów przeniesienia do innej lokalizacji Filii Biblioteki nr 54, mieszczącej się w budynku na os. Młodości 8.

31.12.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak 29-2018