BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Realizacji Projektu "W sile wieku" (DS)

Adres: ul. Józefińska 14

tel.: 12 616-53-30

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

e-mail: wsilewieku@mops.krakow.pl

 


 

 

Do zadań Działu należy:

 

1) prowadzenie Klubów Samopomocy, skierowanych do osób powyżej 60 roku życia, w tym Klubu Samopomocy -  Specjalistycznego dla osób po przebytym udarze mózgu, lub chorobą Alzhaimera lub z innymi zespołami otępiennymi, zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w celu podtrzymania optymalnego stanu psychofizycznego;

2) organizowanie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizująco – usprawniających oraz wspomagających dla uczestników Klubów Samopomocy oraz ich opiekunów faktycznych;

3) zarządzanie Projektem oraz rozliczanie Projektu;

4) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu, wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3.