Obowiązujący plan LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH Logo
 

Powierzchnia planu - 74,9 ha
Jednostki ewidencyjne: Nowa Huta, Śródmieście
Dzielnice: XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXVI/1635/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r., poz. 2104.

Plan obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2017 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 15 marca 2017 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r., poz. 2104 - ogłoszenie uchwały Nr LXVI/1635/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W ramach przedmiotowego obszaru znajdują się zarówno tereny zielone do ochrony jak również tereny wskazane w Studium do przekształceń - nowe tereny inwestycyjne. Obiekty powstające na tych obszarach w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, mogą pogłębiać chaos urbanistyczny i prowadzić do obniżenia wartości przestrzeni. Konieczne jest określenie podstaw przestrzennych dla realizacji nowego programu użytkowego, zgodnego z kierunkami wskazanymi w Studium: zabudowa usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Plan miejscowy umożliwi wykorzystanie potencjału ulicy Stanisława Lema i sąsiadującej hali widowiskowo-sportowej "Kraków Arena" poprzez stworzenie warunków dla realizacji reprezentacyjnej architektury i wysokiej jakości przestrzeni publicznych z uwzględnieniem istniejącej zieleni. Z uwagi na złożoność wymienionych powyżej zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" - z jednej strony aktywizacja terenów inwestycyjnych i poprawa jakości przestrzeni, a z drugiej ochrona ogólnie dostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip