BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Dział Terapeutyczny

Kierownik: Marta Dwojak-Dzierżak

Adres: ul. Nowaczyńskiego 1, budynek główny, piętro II

Tel.: 12/255-41-68

e-mail: marta@dpsnowaczynskiego.pl

 

Zadania Działu Terapeutycznego:

 

1. Pracą Działu kieruje Kierownik Działu Terapeutycznego.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

    1) prowadzenie terapii zajęciowej i zajęć kulturalno oświatowych oraz organizowanie mieszkańcom czasu wolnego;

    2) zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji, organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych;

    3) dostosowywanie zakresu i poziomu terapii i wsparcia oraz opieki do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców, ich stopnia psychicznej i fizycznej sprawności, zachowując ich prawo do intymnego i godnego życia oraz respektując ich prawa osobiste i możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia;

    4) opracowywanie planów i programów pracy terapeutycznej oraz realizacja indywidualnych planów wsparcia;

    5) prowadzenie biblioteki, radiowęzła, kroniki DPS;

    6) organizacja życia codziennego mieszkańców;

    7) udział w spotkaniach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych oraz Rady Mieszkańców;

    8) zapewnienie bezpieczeństwa oraz sprawowanie opieki nad mieszkańcami na terenie Domu i w czasie zajęć organizowanych przez Dom;

    9) aktywizacja, integracja i usamodzielnianie mieszkańców Domu;

    10) współpraca w procesie adaptacji mieszkańców w nowym środowisku;

    11) organizowanie uroczystości świątecznych, rocznicowych oraz cyklicznych spotkań i imprez Domu;

    12) współpraca z innymi Działami i instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców w celu realizacji zadań Domu.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-22 12:09:42
KAROLINA DUDA
 Edycja
2017-01-19 13:21:56
KAROLINA DUDA
 Edycja
2017-01-17 11:52:22
KAROLINA DUDA
 Edycja
2017-01-17 10:50:53
KAROLINA DUDA
 Publikacja