Uchwalony plan REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ Logo

Powierzchnia planu - 79,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 13 lutego 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr VII/120/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r., poz. 1587 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 13 marca 2019 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym Miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 3 marca 2017 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 7 kwietnia 2017 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego planu - Zarządzenie Nr 1378/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2018 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 11 czerwca i ponownie 23 sierpnia 2018 r.
 5. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 20 czerwca 2018 r.
 6. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 5 października 2018 r.
 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 17 października do 16 listopada 2018 r.
 8. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 6 listopada 2018 r.
 9. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 30 listopada 2018 r.
 10. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 r.
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2019 r.
 12. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2019 r.
 13. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 30 stycznia 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr VI/113/19.
 14. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 13 lutego 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr VII/120/19 w sprawie uchwalenia planu.
 15. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r., poz. 1587.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2019 r.

DRUK NR 120:
- w dniu 30 stycznia 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 121) - Rada podjęła uchwałę Nr VI/113/19,
- w dniu 13 lutego 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr VII/120/19 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 3485/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 214 grudnia 2018 r. (Druk nr 121)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 229/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2019 r. (Druk nr 120)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji VI - 30 stycznia 2019 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji VII - 13 lutego 2019 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 17 października do 16 listopada 2018 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 6 listopada 2018 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 17 października do 16 listopada 2018 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 10 MB)
UWAGA: Prognoza została wykonana przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 października 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXII/1351/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 17 października do 16 listopada 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 9:00 - 11:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 12:00 - 14:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" zostanie przeprowadzona w dniu 6 listopada 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 3 marca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr LXII/1351/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr VII/120/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr LXII/1351/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały z załącznikiem graficznym  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 229/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" (Druk nr 120):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 3491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1839/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1378/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 6. Zarządzenie Nr 1378/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 9/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2019 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" (Druk nr 120):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 7/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2019 r. dotycząca rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" (Druk nr 121):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 820/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2018 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip