Obowiązujący plan REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ Logo
 

UWAGA: Wyrokiem z dnia 12 września 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 401/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr VII/120/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" stwierdził nieważność załącznika graficznego zaskarżonego planu w granicach działki nr 50/17 obręb 7 Krowodrza - w obszarze oznaczonym symbolem ZP.8 oraz w części tekstowej planu w zakresie § 8 ust. 16.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest nieprawomocne.

 

Powierzchnia planu - 79,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR VII/120/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2019 r., poz. 1587.

Plan obowiązuje od dnia 13 marca 2019 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 13 lutego 2019 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2019 r., poz. 1587 - ogłoszenie uchwały Nr VII/120/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)dokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 10 MB)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w Obserwatorium
Odnośnik do rysunku w Obserwatorium


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym Miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip