Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
rok 2017


Ważne dokumenty:


UCHWAŁA NR LVIII/1244/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


UCHWAŁA NR VI/72/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.
Komórka realizująca: Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK


Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Spolecznych UMK


Komórka realizująca: Wydział Edukacji UMK


Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK


Komórka realizująca: Wydział Sportu UMK

 

Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych UMK

 

Komórka realizująca: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

Komórka realizująca: Wydział Rozwoju Miasta UMK

 

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 


ZOBACZ TAKŻE: Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017 wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.