BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Rewitalizacji Społecznej

Kierownik: Marcin Dziurok

 

tel. 603-039-026

ul. Jaremy 1

e-mail: pal@mops.krakow.pl

 

  

Do zadań Działu należy:

1. Prowadzenie pracy socjalnej metodą środowiskową w odniesieniu do społeczności terytorialnych oraz społeczności kategorialnych, ukierunkowanej na rozwój lokalny i osiąganie trwałej zmiany, poprawiającej sytuację życiową mieszkańców, w tym:

a) diagnozowanie potrzeb, problemów oraz zasobów społeczności lokalnych,

b) tworzenie koalicji i partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej,

c) tworzenie planu działania i struktury zmiany z wykorzystaniem narzędzi modelu organizowania społeczności lokalnej w szczególności: partnerstwa, kampanii społecznych, informacji obywatelskiej, projektów socjalnych oraz jego realizacja,

d) wspieranie, podtrzymywanie aktywności i zaangażowania mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji na rzecz poprawy sytuacji w ich miejscu zamieszkania oraz rozwiązywania istniejących problemów;

e) rozwijanie w mieszkańcach poczucia przynależności do miejsca, w którym toczy się ich życie, - tworzenie wspólnot lokalnych, poprzez odbudowywanie więzi społecznych oraz współdziałanie, - mediowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych społeczności lokalnej,

f) prowadzenie działań prewencyjnych, interwencyjnych oraz wspierających we współpracy z innymi pracownikami Ośrodka, w szczególności z terenowymi pracownikami socjalnymi oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami m.in. poprzez inicjowanie lokalnych partnerstw, budowanie sieci współpracy.

2. Organizacja i prowadzenie wolontariatu: udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw; życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy.

3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw; życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy.

 


 

Programy aktywności lokalnej w Krakowie