BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Informacji i Obsługi (ID)

 

Kierownik: Bożena Hibbert

 

Adres: os. Teatralne 24

tel. 12 430 45 44

fax. +48 12 643 07 06, +48 12 643 53 83

 

e-mail: id@mops.krakow.pl

Dział Informacji i Obsługi realizuje zadania w obszarach działania Filii Nr 1, Filii Nr 9 oraz Działu Pomocy Bezdomnym.

 

Dział Informacji i Obsługi realizuje następujące zadania w obszarze działania wymienionych w ust. 1  komórek organizacyjnych w szczególności:

1) udzielanie klientom informacji w sprawach pomocy społecznej, oraz organizacji pracy MOPS, przyjmowanie wniosków PFRON;

2) przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu / Działu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;

3) wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym;

4) obsługa systemu informatycznego OU POMOST STD oraz innych systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań;

5) prowadzenie obowiązujących rejestrów;

6) wydawanie i obsługa kart przepłaconych;

7) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty dla mieszkańców obszaru objętego działaniami Filii Nr 1 i Filii nr 9;

8) przygotowywanie i obsługa dokumentów księgowych dotyczących zadań realizowanych przez Filię Nr 1, Filię nr 9  i Dział Pomocy Bezdomnym;

9) prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków i przedstawianie analiz Kierownikowi Filii / Działu Pomocy Bezdomnym w szczególności w zakresie wykonania planów finansowych i rzeczowych, także na jego wniosek;

10) sporządzanie w terminie wymaganej sprawozdawczości (w tym monitoringu) z pracy Filii / Działu Pomocy Bezdomnym;

11) obsługa kancelaryjna Filii i Działu Pomocy Bezdomnym;

12) koordynacja obsługi Filii i Działu Pomocy Bezdomnym w zakresie spraw gospodarczych oraz personalnych w tym obsługa biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych;

13) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

14) przygotowywanie i dostarczanie list do realizatorów świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej.