Obowiązujący plan MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II Logo
 


UWAGA:

W dniu 11 listopada 2016 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania znaczna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 22,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

LokalizacjaUCHWAŁA NR LIV/1096/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2016 r., poz. 6007.

Plan obowiązuje od dnia 11 listopada 2016 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 12 października 2016 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2016 r., poz. 6007 - ogłoszenie uchwały Nr LIV/1096/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan miejscowy dla obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" położony jest na terenie Dzielnicy V Krowodrza, stanowiąc w strukturze przestrzennej Miasta historycznie uwarunkowany układ zieleni urządzonej o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej, zlokalizowany wzdłuż Młynówki Królewskiej. Plan ma na celu ochronę ww. wartościowych elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego przed narastającą presją inwestycyjną ukierunkowaną na zabudowę atrakcyjnych obszarów Miasta. Zadaniem planu jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą służącą rozwojowi tego obszaru jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej realizującej potrzeby rekreacyjne dużej liczby mieszkańców sąsiednich terenów o intensywnej zabudowie mieszkaniowej. Plan miejscowy ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip