Jak sprawdzić czy na danej działce znajduje się: osuwisko, teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych lub obszar predysponowany do występowania ruchów masowych o spadkach terenu powyżej 12%?

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=90160 zamieszczony jest Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują, który stanowią:

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla Miasta Krakowa” (Dzielnice I-XVIII),

- wykaz kart dokumentacyjnych osuwisk,

- tabelaryczne zestawienie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla Gminy Miasta Krakowa.

 

W celu sprawdzenia, czy na danej działce znajduje się osuwisko, teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych lub obszar predysponowany do występowania ruchów masowych o spadkach terenu powyżej 12%, można również posłużyć się mapą „Kształtowanie i Ochrona Środowiska” dostępną na Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków pod adresem: http://krakow.pl/plan:

w menu w lewym górnym rogu mapy należy wybrać wyszukiwanie (lupa) w obrębie warstwy „Działki” i podać niezbędne informacje (jednostka ewidencyjna, numer obrębu, numer działki) w celu zlokalizowania danej działki na mapie,

- w menu w prawym górnym rogu mapy należy teraz wybrać opcję „Lista warstw”

i zaznaczyć warstwy operacyjce: „Geologia” i „Osuwiska – ruchy masowe”,

- w przypadku gdy na danej działce, po zaznaczeniu wyżej wymienionych warstw operacyjnych pojawią się jakieś oznaczenia, szlafury, ich znaczenie można sprawdzić w menu w prawym górnym rogu mapy, wybierając opcję „Legenda”.