Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

 

 

Ruchy masowe ziemi określone zostały w art. 3 pkt 32a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jako powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Zgodnie z art. 101 pkt 6 ww. ustawy, ochrona powierzchni ziemi polega na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Ustawa ta wskazuje starostów jako odpowiedzialnych za prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach (art. 110 a). Sposób ustanawiania ww. terenów oraz metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji, a także zakres, sposób prowadzenia, formę i układ rejestru został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy pełniący państwową służbę geologiczną, w latach 2017 – 2018 na zlecenie Ministra Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonał „Mapę osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie”, wraz z opracowaniem kart rejestracyjnych dla wszystkich obszarów osuwisk i terenów zagrożonych.

 

Dokumenty przekazane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w dniu 26.02.2019r. stanowią podstawę „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy” prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Wszelkie opracowania wykonane przed dniem 26.02.2019r. dla Gminy Miejskiej Kraków, w oparciu o które prowadzony był dotychczasowy "Rejestr (…)", stały się materiałami archiwalnymi.

 

Wykaz materiałów archiwalnych sporządzonych w latach 2005 -2018:

- Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te występują na obszarze Miasta Krakowa; PIG, 2005- 2007;

- Mapy dokumentacyjnej osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 Miasto Kraków Dzielnice I-VII oraz X-XI; PIG-PIB, 2011r.,

- Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 Miasto Kraków Dzielnice VIII-IX oraz XII-XVIII; PIG-PIB, 2012r.,

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla Miasta Krakowa (Dzielnice I-XVIII), PIG-PIB, 2015r.

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze MPZP „Tonie – Jurajska”,

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze MPZP „Tonie – Wschód”,

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze MPZP „Prądnik Czerwony – Wschód”,

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze MPZP „Mistrzejowice – Ks. Jancarza”,

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”,

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze „Bodzów – Rejon ul. Widłakowej”,

- Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze „Strzelnica – Sikornik”; w skali 1: 2 000; PIG-PIB, 2015r.,

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wróblowice II” w Krakowie, w skali 1: 2 000; PG S.A. 2016 r.,

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kosocice” w Krakowie - w skali 1: 2 000; PG S.A. 2016 r.,

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Bieżanów” w Krakowie - w skali 1: 2 000; PG S.A. 2017 r.,

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narodowa – os. Gotyk” w Krakowie” - w skali 1: 2 000; PG S.A. 2017 r.,

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łąki Nowohuckie” w Krakowie - w skali 1: 2 000; PG S.A. 2017 r.,

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy” w Krakowie - w skali 1: 2 000; PG S.A. 2017 r.,

- Mapa dokumentacyjna osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Barycz II” w Krakowie - w skali 1: 2 000; PIG-PIB, 2018r.,

- karty dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych wykonane w latach 2011 – 2017,

- tabelaryczne zestawienie: osuwisk; terenów zagrożonych ruchami masowymi; osuwisk/terenów zagrożonych ruchami masowymi, których obszar w całości lub fragmentarycznie został przekształcony antropogenicznie.

 

 

Prowadzony przez Prezydenta Miasta Krakowa Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują, aktualizowany jest w przypadku:

 

- wystąpienia ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, które mogły spowodować ruchy masowe ziemi;

- podjęcia działań dla potrzeb planowania przestrzennego, w związku z koniecznością dostosowania do skali sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- podjęcia interwencji po wystąpieniu zagrożeń i zjawisk osuwiskowych;

- pozyskania informacji o zmianie zasięgu osuwiska lub stopniu jego aktywności.

 

Aktualnie Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują stanowią:

 

- „Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie”, A. Wójcik, S. Kamieniarz, M. Wódka, 2018r;

- Objaśnienia do Mapy Osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi Skala 1: 10 000, powiat Miasta Kraków, woj. małopolskie, S. Kamieniarz, M. Wódka, 2018r;

- Tabelaryczne zestawienie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi występujących na terenie miasta Krakowa;

- Karty Rejestracyjne Osuwisk oraz Karty Rejestracyjne Terenów Zagrożonych.

 

Do terenów gdzie ryzyko powstania osuwiska jest wysokie należą zwykle również strefy wokół osuwisk.